Звіт
про періодичне відстеження результативності регуляторного
акта розпорядження голови районної державної адміністрації № 71 від
16 березня 2015 року «Про затвердження Регламенту Центру надання
адміністративних послуг Високопільської
районної державної адміністрації»

1. Вид та назва регуляторного акта.

  Розпорядження    голови    районної   державної    адміністрації    № 71     від

16 березня 2015 року «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг при Високопільській районній державній адміністрації Херсонської області».

2. Виконавець заходів з відстеження

 Сектор з питань надання адміністративних послуг Високопільської районної державної адміністрації.

3. Цілі прийняття акта

- вдосконалення нормативного регулювання та приведення у відповідність до вимог законодавства документації, що регулює діяльність центру надання адміністративних послуг районної державної адміністрації (далі - Центр);

- визначення порядку організації роботи Центру, порядку дій адміністраторів та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг і суб’єктами звернень, спрямоване на:

- забезпечення прозорості, об’єктивності, неупередженості діяльності суб’єктів надання адміністративних послуг;

- забезпечення вільного доступу суб’єктів звернень до інформації щодо порядку, умов , строків, вартості(у разі платності) адміністративних послуг;

- доступність та зручність для суб’єктів звернень;

- забезпечення мінімізації кількості відвідувань, документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг.

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності

 З 02 січня 2019 рік  по 29 березня 2019 рік.

 5. Тип відстеження

  Періодичне відстеження.

6. Метод одержання результатів

  Під час відстеження результативності регуляторного акту використовувався статистичний метод одержання даних, отриманих за результатами моніторингу діяльності Центру.

 7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

  Під час здійснення заходів з відстеження результативності цього           регуляторного акту використовувались такі дані:

- створення належних умов для прозорості надання адміністративних послуг;

- витрати часу при отриманні адміністративних послуг;

- дотримання термінів розгляду звернень щодо надання адміністративних послуг;

- графік роботи центру надання адміністративних послуг районної державної адміністрації.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось на основі аналізу даних, отриманих шляхом моніторингу діяльності Центру

з/п

Показники

Звіт повторного відстеження (2016 рік)

Звіт періодичного відстеження (2017-2019 роки)

1.

Кількість наданих адміністративних послуг

2556

8090

2.

Кількість послуг, що надаються через ЦНАП

55

50

3.

Витрати часу на інформування та обслуговування суб’єкта звернення

10-15 хв.

10-15 хв.

4.

Відповідність термінів надання адміністративних послуг визначеним у стандартах адміністративних послуг

Відповідає

Відповідає

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

- можливість забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у   сфері надання адміністративних послуг;

- отримання максимуму адміністративних послуг в одному місці;

-  зручний для споживачів адміністративних послуг режим роботи Центру.

  Згідно показників результативності Центру спостерігаємо позитивну динаміку, вважаємо доцільно залишити без змін, наступне періодичне відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено через три роки починаючи з дня закінчення заходів з періодичного відстеження результативності цього акта.

Вищезазначений регуляторний акт довгостроковий. Доповнення та зміни будуть вноситись після внесення відповідних змін до чинного законодавства України.


Звіт

про повторне відстеження результативності регуляторного акту

 

  1. Вид та назва регуляторного акта:

  Розпорядження голови районної державної адміністрації від 16 березня

2015 року № 71 «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг при Високопільській районній державній адміністрації».

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження:

   Відділ з питань надання адміністративних послуг Високопільської районної державної адміністрації.

 

3. Цілі прийняття акта:

  Розпорядження розроблено з метою встановлення порядку організації діяльності Центру надання адміністративних послуг в смт Високопілля, порядку дій адміністраторів Центру та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг та створення доступних, зручних умов для реалізації, захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних й юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг. Дане розпорядження дозволило:

 - виконання вимог Закону України «Про адміністративні послуги»,  дотримання принципів державної регуляторної політики, удосконалення системи відносин між суб’єктами надання адміністративних послуг і суб’єктами господарювання та населенням;

 - спрощення і покращення якості надання адміністративних послуг;

- мінімізація корупційної складової за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів;

- запровадить сучасні форми надання адміністративних послуг та підвищить якість їх надання.

 

4. Строк виконання заходів з відстеження:

  Заходи з відстеження результативності зазначеного регуляторного акта проводились у термін з 24 листопада 2015 року по 15 грудня 2015 року.

 

5. Тип відстеження:

  Повторне.

 

6. Метод одержання результатів відстеження:

  Для проведення повторного відстеження використовувалися два методи одержання результатів відстеження:

 - аналіз кількісних показників фактичної діяльності адміністратора Центру надання адміністративних послуг при Високопільській районній державній адміністрації та суб’єктів надання адміністративних послуг (статистичні дані);

 - опитування  суб’єктів звернення – отримувачів адміністративних послуг (соціологічні дані).

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних: 

  Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені таки показники результативності:

 1) статистичні показники:

 - кількість суб’єктів надання адміністративних послуг у Високопільському районі;

 - кількість адміністративних послуг, що надаються суб’єктами надання адміністративних послуг;

 - кількість звернень суб’єктів звернень за отриманням адміністративних послуг, що надаються безпосередньо суб’єктами надання адміністративних послуг;

 - кількість наданих адміністративних послуг, безпосередньо суб’єктами надання адміністративних послуг;

 - кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг.

 2) показники соціологічного дослідження:

 - витрати часу на отримання адміністративних послуг;

 - рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб щодо отримання адміністративних послуг через Центр надання адміністративних послуг. Кількісне значення показників соціологічного дослідження отримане в результаті проведення соціологічного опитування, організованого адміністратором Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації та суб’єктами надання адміністративних послуг. Цільовою групою соціологічного опитування є суб’єкти господарювання та фізичні особи, які звернулись до Центру, чи до суб’єктів надання адміністративних послуг з метою отримання адміністративних послуг. Обсяг цільової групи за квітень 2015 року - лютий 2016 року становив 270 суб’єктів звернень – одержувачів адміністративних послуг. Опитування проводилось методом інтерв’ю адміністратора Центру з суб’єктом звернення та суб’єктом надання адміністративних послуг з суб’єктом звернення.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

   Згідно проведеного попереднього аналізу та узагальнення даних суб’єктів надання адміністративних послуг та Центру надання адміністративних послуг становлять:

 

Показники результативності:

 

Кількісні та якісні значення

За квітень 2015 року - лютий 2016 року

Кількість суб’єктів надання адміністративних послуг у Високопільському районі

6 суб’єктів надання адміністративних послуг.

Кількість адміністративних послуг, що надаються суб’єктами надання адміністративних

55 послуг відповідно до переліку адміністративних послуг які надаються через Центр надання адміністративних послуг при Високопільській районній державній адміністрації.

Кількість звернень суб’єктів звернень за отриманням адміністративних послуг, що надаються суб’єктами надання адміністративних послуг     

 

2665 звернень     громадян до Центру надання адміністративних послуг при Високопільській районній державній адміністрації

Кількість наданих адміністративних послуг

Надано 2556 послуг   

 

Середній термін розгляду звернення

20 днів  (прогнозне значення за 2016 рік – 18 днів)

Кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг       

 

Не надходило

 

 

   Рівень інформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень регуляторного акта       тираж Високопільської районної газети “Високе поле”  від 17 квітня 2015 року № 16 (72001) з опублікованим повідомленням про оприлюднення даного проекту рішення склав 1900 примірників, також проект розпорядження разом із додатками та аналізом регуляторного впливу розміщений на офіційній web-сторінці  Високопільської районної державної адміністрації в мережі Інтернет за електронною адресою http:// visokopilsk-vlada.ks.ua.      

 Кількісне значення соціологічних показників результативності було отримано шляхом опитування суб’єктів звернення – отримувачів адміністративних послуг (270 осіб). Більшість опитаних зазначили, що мали всю необхідну інформацію щодо отримання адміністративних послуг через Центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації перед початком її проходження (143 осіб – 53%). Ще 31,4% (85 осіб) опитаних вказали, що мали інформацію, але ця інформація була неповною. Лише 15,5% (42 особи) опитуваних не мали жодної інформації про отримання адміністративних послуг через ЦНАП.

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей: із запровадженням цього регуляторного акта досягнуто визначених цілей, а його реалізація має результати:

  - забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері надання адміністративних послуг;

 - виконання стандартних, спрощених процедур для отримання бажаного результату;

 - зменшення часу, необхідного для відвідування виконавчих органів, причетних до підготовки та надання адміністративних послуг;

 - отримання максимуму адміністративних послуг в одному місці;

 - зручний для споживачів адміністративних послуг режим роботи Центру надання адміністративних послуг;

 - виконання Центром надання адміністративних послуг функцій щодо отримання внутрішніх погоджень та висновків.

 - витримані вимоги до приміщення, в якому розміщується Центр: Центр розміщується в центральній частині районного центру смт Високопілля на вулиці Червоноармійська 112. На вході до будівлі розміщується інформаційна вивіска з найменуванням Центру. Вхід до Центру облаштований пандусом та кнопкою виклику для осіб з обмеженими фізичними можливостями. На прилеглій до Центру території є місце для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення. Приміщення Центру поділяється на відкриту та закриту частини. В секторі прийому та секторі очікування розміщено інформаційні стенди,  які містять інформаційні картки на адмінпослуги та інформаційна поліграфічна продукція. Кожне робоче місце для прийому суб’єктів звернення має інформаційну табличку із зазначенням прізвища, імені, по батькові та посади адміністратора Центру. На інформаційних стендах розміщується інформація, зокрема, про: найменування Центру, його місцезнаходження, номери телефонів для довідок, факсу, адресу веб-сайту, електронної пошти; графік роботи Центру (прийомні дні та години, вихідні дні); перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, строки надання адміністративних послуг; бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг.

 Регуляторний акт має достатній рівень досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку, він не потребує змін чи доповнень.

 

   Заступник голови Високопільської

   районної  державної адміністрації                                                  Н.І. Пурик


ЗВІТ

про роботу державного адміністратора

районної державної адміністрації за 2013 рік.

        

За 2013 рік зареєстровано 204 зверненя суб’єктів господарювання до державного адміністратора дозвільного центру. Видано 39 документів дозвільного характеру. Зареєстровано 8 декларацій. Відмовлено в реєстрації 1 декларації. Надано 133 консультацій суб’єктам господарювання.

         Спільні засідання з представниками місцевих дозвільних органів щодо видачі документів дозвільного характеру проводяться щоп’ятниці. В роботі дозвільного центру Високопільської районної державної адміністрації приймають участь представники таких організацій:

-         Високопільський районний сектор   управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Херсонській області;

-         Управління ветеринарної медицини у Високопільському районі;

-         Бериславське міжрайонне управління Держсанепідслужби в Херсонській області;

-         Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю в Херсонській області;

-    Територіальне управління Держгірпромнагляду по Херсонській області;

На інформаційних стендах розміщено інформацію щодо графіка роботи Дозвільного центру, інформація про перелік необхідних документів для отримання документів дозвільного характеру (регламенти, зразки заяв, декларації).

          Всі заяви, що надходять додержавного адміністратора реєструються у відповідних журналах реєстрації.

         Забезпечено зберігання дозвільних справ відповідно до вимог законодавства.

         Забезпечено ведення роботи в реєстрі документів дозвільного характеру.

Видача документів дозвільного характеру проводиться виключно через державного адміністратора в приміщенні Дозвільного центру в строки визначенні чинним законодавством.

Порушень вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» дозвільними органами у Високопільському районі за 2013 рік, не виявлено.

         Дозвільний центр працює в повному обсязі у відповідності до вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (прийом заяв, видача документів дозвільного характеру, надання консультацій, внесення відомостей до реєстру документів дозвільного характеру).

Ведеться робота по наповненню сайту Дозвільного центру.


ЗВІТ
про діяльність Дозвільного центру Високопільського району
за 2013рік

 

Показник

Місцеві дозвільні органи

Державний адміністратор

Кількість звернень суб’єктів господарювання

-

204

Кількість виданих документів дозвільного характеру

-

39

Кількість відмов у видачі документів дозвільного характеру

-

-

Кількість зареєстрованих декларацій

-

8

Кількість відмов у реєстрації декларацій

-

1

Кількість наданих консультацій

3

133

 


ЗВІТ
про діяльність Дозвільного центру Високопільського району
за 9 місяців2013року

 

Показник

Місцеві дозвільні органи

Державний адміністратор

Кількість звернень суб’єктів господарювання

-

157

Кількість виданих документів дозвільного характеру

-

34

Кількість відмов у видачі документів дозвільного характеру

-

-

Кількість зареєстрованих декларацій

-

6

Кількість відмов у реєстрації декларацій

-

1

Кількість наданих консультацій

3

92

 

 

 

Державний адміністратор
Дозвільного центру Високопільської
районної державної адміністрації                                       Г.Г.Веселовський


ЗВІТ
про діяльність дозвільного центру Високопільського району
за перше півріччя 2013року

 

Показник

Місцеві дозвільні органи

Державний адміністратор

Кількість звернень суб’єктів господарювання

-

127

Кількість виданих документів дозвільного характеру

-

30

Кількість відмов у видачі документів дозвільного характеру

-

-

Кількість зареєстрованих декларацій

-

2

Кількість відмов у реєстрації декларацій

-

-

Кількість наданих консультацій

3

74

 


ЗВІТ

про діяльність дозвільного центру Високопільськогорайону

за 2012рік

 

Показник

Місцеві дозвільні органи

Державний адміністратор

Кількість звернень суб’єктів господарювання

-

847

Кількість виданих документів дозвільного характеру

-

1001

Кількість відмов у видачі документів дозвільного характеру

-

4

Кількість зареєстрованих декларацій

-

17

Кількість відмов у реєстрації декларацій

-

3

Кількість наданих консультацій

35

552

 

 


ЗВІТ

про діяльність дозвільного центру Високопільськогорайону

за 9 місяців 2012року

Показник

Місцеві дозвільні органи

Державний адміністратор

Кількість звернень суб’єктів господарювання

-

744

Кількість виданих документів дозвільного характеру

-

986

Кількість відмов у видачі документів дозвільного характеру

-

3

Кількість зареєстрованих декларацій

-

17

Кількість відмов у реєстрації декларацій

-

2

Кількість наданих консультацій

31

464

 


ЗВІТ
про діяльність дозвільного центру Високопільського району
за перше півріччя 2012 року

 

Показник

Місцеві дозвільні органи

Державний адміністратор

Кількість звернень суб’єктів господарювання

-

603

Кількість виданих документів дозвільного характеру

-

962

Кількість відмов у видачі документів дозвільного характеру

-

2

Кількість зареєстрованих декларацій

-

12

Кількість відмов у реєстрації декларацій

-

2

Кількість наданих консультацій

19

339